نویسنده = احمد عزیزخانی، اسحاق طاهری سرتشنیزی و
تعداد مقالات: 1
1. انسان شناسی پست مدرن و نقد آن از منظر آموزه های دینی

دوره 8، شماره 25، بهار و تابستان 1390، صفحه 35-64

اسحاق طاهری سرتشنیزی و احمد عزیزخانی