نویسنده = رضائی پناه، امیر
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل مبانی و کارکردهای مفهوم «رهایی» و «موعودگرایی» در الهیات عمل‌گرای یهود

دوره 14، شماره 37، بهار و تابستان 1396، صفحه 45-66

زهرا خشک جان؛ امیر رضائی پناه