دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، پاییز و زمستان 1385، صفحه 166-3