دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1384، صفحه 5-203