دوره و شماره: دوره 8، شماره 25، بهار و تابستان 1390 
4. انسان و تولد معنوی

صفحه 59-97

مجید صادقی حسن آبادی و راضیه عروجی