دوره و شماره: دوره 7، شماره 23، بهار و تابستان 1389، صفحه 29-50