دوره و شماره: دوره 7، شماره 24، پاییز و زمستان 1389 
1. پژوهشی در باب ولایت تکوینی انسان از دیدگاه قرآن

صفحه 5-20

آیت¬الله جعفر سبحانی و محمد محمدرضایی


3. چیستی انسان شناسی

صفحه 35-63

عبدالحسین خسروپناه و رضا میرزایی


6. دین انسانی یا انسان دینی

صفحه 95-132

مجید صادقی حسن آبادی و هاجر نیلی احمدآبادی


7. مراتب تکامل نفس از دیدگاه ملاصدرا

صفحه 125-141

علی ارشد ریاحی و حمیدرضا اسکندری