دوره و شماره: دوره 7، شماره 24، پاییز و زمستان 1389