دوره و شماره: دوره 18، شماره 45، بهار و تابستان 1400، صفحه 5-266 
10. ظرفیت های شناختی انسان؛ ابزاری در تحقق سیاست های حوزه علم و فناوری اقتصاد مقاومتی

صفحه 199-218

10.22034/ra.2021.121595.2481

محمدحسین رحمتی؛ اعظم میرزمانی؛ سید حسین اخوان علوی؛ روح اله ابراهیمی