دوره و شماره: دوره 13، شماره 35، بهار و تابستان 1395، صفحه 5-246 
6. رابطه حقوق بشر و انسان‌شناسی

صفحه 131-157

10.22034/ra.2016.21960

محمد حسین طالبی؛ محمد سالم محسنی


9. مقاصد انسانی شریعت در فقه امامیه

صفحه 205-222

10.22034/ra.2016.21965

مهدی شوشتری؛ حسین ناصری مقدم؛ حسین صابری