دوره و شماره: دوره 13، شماره 36، پاییز و زمستان 1395 
2. تأویل سهروردی از حقیقت حب در قرآن

صفحه 31-49

10.22034/ra.2017.24403

نرگس اسکندری وفایی؛ سحر کاوندی؛ طاهره کمالی زاده


3. انسان کامل با تأکید بر کارکردهای دنیوی: بررسی دیدگاه ابن عربی و ملاصدرا

صفحه 51-71

10.22034/ra.2017.24402

عباس بخشنده بالی؛ حسن ابراهیمی؛ زهرا مصطفوی؛ قاسمعلی کوچنانی


4. روش های تربیت نفس از دیدگاه ملاصدرا

صفحه 73-89

10.22034/ra.2017.24400

فروغ السادات رحیم پور؛ هنگامه بیادار