دوره و شماره: دوره 15، شماره 39، بهار و تابستان 1397، صفحه 5-240 
2. بررسی مفهوم خودشناسی در دیدگاه امام علی(ع)

صفحه 25-47

محمدعلی مشایخی پور؛ احد فرامرز قراملکی؛ هادی صادقی


7. نظریه نوخاسته گرایی زبانی در بوته نقد

صفحه 125-143

هوشنگ خوش سیما؛ سجاد فرخی پور؛ مهدی جلالوند


10. بررسی شبکه معنایی نطفه در قرآن کریم با پاسخ به شبهات

صفحه 187-206

عبدالرضا زاهدی؛ صمد اسمی؛ غلامرضا خوش نیت