دوره و شماره: دوره 15، شماره 40، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-260 
1. پیامدهای معنایافتن زندگی به شیوه مد نظر علامه طباطبایی

صفحه 5-26

مسعود میرزایی فیروزی؛ مینو حجت؛ زهرا (میترا) پورسینا


2. هستی‌شناسی انسان از منظری دینی: بررسی دیدگاه فخر رازی

صفحه 27-38

کیهان سلطانیان؛ رضا اکبری؛ محمد حسین مهدوی نژاد؛ علیرضا پارسا


8. موانع عمل در فرآیند استکمال انسان از دیدگاه ملاصدرا

صفحه 145-162

فروغ السادات رحیم پور؛ صادق خوشخو؛ فرزانه سادات هاشمی