اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

زین العابدین نجفی

فقه و مبانی حقوق استادیار مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

abedin414yahoo.com

سردبیر

اسحاق طاهری

فلسفه و کلام اسلامی استاد مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

mulibnkhagmail.com

اعضای هیات تحریریه

احمد بهشتی

فلسفه و کلام استاد دانشگاه تهران

beheshtimajleskhobregan.com

محمد محمدرضایی

فلسفه و کلام استاد دانشگاه تهران

mmrezai391yahoo.com

عبدالحسین خسروپناه

فلسفه و کلام اسلامی استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

akhosropanahyahoo.com

عین الله خادمی

فلسفه و کلام استاد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

e_khademiymail.com

عبدالله حاجی صادقی

فلسفه و کلام اسلامی دانشیار مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

hajisadeghiandishvaran.com

علیرضا قائمی نیا

فلسفه و کلام دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

qaeminiayahoo.com

حبیب الله طاهری

فقه و اصول، علوم قرآنی، الهیات و معارف اسلامی دانشیار دانشگاه تهران

htaheriut.ac.ir

حسن معلمی

فلسفه و کلام دانشیار دانشگاه باقرالعلوم(ع)

hmoalemiandishvaran.com

احمد شفیعی

فلسفه و کلام اسلامی استادیار مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

shafieiyahoo.com

مدیر اجرایی

مهدی جلالوند

فلسفه و کلام اسلامی استادیار مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

jalalvand61gmail.com
02531124424

ویراستار ادبی نشریه

زینب صالحی

ویراستار

salehi_zeynabyahoo.com