نویسنده = علیرضا میرزایی
نقدپذیری نگاه سلفیه در باب حجیت فهم سلف

دوره 11، شماره 32، اسفند 1393، صفحه 139-165

محمد الله نیا؛ علیرضا میرزایی


فیلسوفان شریعت مدار

دوره 6، شماره 21، اسفند 1388، صفحه 39-57

علیرضا میرزایی