نویسنده = مرتضی شیرودی
بررسی و نقد روش شناسی هرمنوتیک در علم سیاست

دوره 6، شماره 19، شهریور 1388، صفحه 27-44

مرتضی شیرودی


چیستی حقیقت در دستگاه فلسفی اریک وگلین

دوره 5، شماره 15، خرداد 1387، صفحه 47-76

10.22034/ra.2008.26977

مرتضی شیرودی


تاریخ و هویت جنبش دانشجویی ایران

دوره 2، شماره 3، شهریور 1384، صفحه 127-155

مرتضی شیرودی