کلیدواژه‌ها = مسخ
بررسی مسئله ازخودبیگانگی از دیدگاه ملاصدرا

دوره 12، شماره 34، اسفند 1394، صفحه 27-50

انسیه ماهینی؛ ابوالفضل کیاشمشکی؛ عبدالحسین خسروپناه؛ رضا حاجی ابراهیم


جستاری در چیستی و چگونگی مسخ انسان

دوره 10، شماره 29، شهریور 1392، صفحه 83-107

محمدتقی شاکر اشتیجه؛ محمود قیوم زاده