کلیدواژه‌ها = شریعت
ناکارآمدی «معرفت عرفانی منهای شریعت» از نگاه انسان شناسی اسلامی

دوره 19، شماره 47، شهریور 1401، صفحه 147-165

10.22034/ra.2021.541815.2717

کاوس روحی برندق؛ ابراهیم فرجی؛ سید محمد باقر عبادی


فیلسوفان شریعت مدار

دوره 6، شماره 21، اسفند 1388، صفحه 39-57

علیرضا میرزایی


گزاره کلامی تأثیرگذار در اجتهاد (جامعیّت شریعت)

دوره 5، شماره 17، اسفند 1387، صفحه 31-55

علیرضا صابریان