کلیدواژه‌ها = ابن‌سینا
خانواده در نظام حکمت عملی ابن‌سینا

دوره 16، شماره 41، شهریور 1398، صفحه 5-24

10.22034/ra.2019.73033.2039

منصوره بخشی؛ مجید صادقی؛ سید مهدی امامی جمعه


فرایند استکمال نفس از دیدگاه ابن‌سینا

دوره 9، شماره 27، شهریور 1391، صفحه 57-80

علیرضا اسعدی؛ حسن معلمی