قضا و قدر و سرنوشت انسان از منظر ابن سینا و فخر رازی

دوره 14، شماره 38، بهمن 1396، صفحه 215-230

10.22034/ra.2018.29954

سیدعقیل میرفتاحی؛ علی مرادخانی؛ رضا اکبری


گناه و بخشایش در داستان‌های برادران گریم

دوره 16، شماره 42، اسفند 1398، صفحه 221-239

10.22034/ra.2019.90226.2187

زهرا طاهری سرتشنیزی؛ اصغر رضاپوریان؛ امیر حسین همتی


تبیین نیاز انسان به وحی بر پایه تحلیل عناوین و اوصاف قرآن در قرآن: بررسی ذکر، حکمت و موعظه

دوره 15، شماره 40، اسفند 1397، صفحه 237-260

10.22034/ra.2019.63143.1948

حسن رضایی هفتادر؛ فتح الله نجارزادگان؛ عبدالغفور گوک آتابای


فناوری مطلوب در سبک زندگی معاد باورانه

دوره 20، شماره 49، شهریور 1402

10.22034/ra.2022.532536.2675

یوسف فرشادنیا؛ احمد شه گلی؛ مریم مدحج


نمود کمال‌طلبی انسان در زبان با تأکید بر زبان عبری و زبان فارسی

دوره 16، شماره 41، شهریور 1398، صفحه 221-242

10.22034/ra.2019.69507.2000

مهدی رضازاده قزاآن؛ سیروس شمیسا؛ عبدالرضا مدرس زاده


چیستی نفس و بدن از دیدگاه صدرا در راه‌حل صدرایی دشواره نفس و بدن

دوره 17، شماره 44، اسفند 1399، صفحه 5-25

10.22034/ra.2021.115890.2415

عین اله خادمی؛ محمد ذبیحی؛ علیرضا عربی


بررسی یگانه‌انگاری حقیقت نفس‌ناطقه و قلب در حکمت و عرفان اسلامی

دوره 18، شماره 45، شهریور 1400، صفحه 5-28

10.22034/ra.2021.136324.2554

حبیب الله دانش شهرکی؛ حمید احتشام کیا


بررسی اصول انسان‌شناختی تأویل در فلسفه صدرالمتألهین

دوره 18، شماره 46، اسفند 1400، صفحه 5-24

10.22034/ra.2022.522013.2608

سید محمد حسین میردامادی؛ محمد بیدهندی


تأثیـر مبانی خـداشناسی حکمت متعـالیه بر انسـان شناسـی ملاصـدرا

دوره 19، شماره 47، شهریور 1401، صفحه 5-26

10.22034/ra.2022.534618.2688

محمد سعیدی مهر؛ صدرالدین طاهری؛ هاجر زارع


بدن اخروی و فاعل آن از دیدگاه ملاصدرا

دوره 18، شماره 46، اسفند 1400، صفحه 25-40

10.22034/ra.2022.531894.2669

مرضیه مهتدی راد؛ محمد سعیدی مهر؛ احمد بهشتی


خوانش آنری کربن از آخرت شناسی ملاصدرا

دوره 19، شماره 47، شهریور 1401، صفحه 27-48

10.22034/ra.2022.544080.2728

یوسف شفیعی پناه درآباد؛ موسی اکرمی؛ انشاءالله رحمتی


مسئولیت نسبت به انسان‌های دیگر؛ ارزیابی الهیاتی

دوره 18، شماره 46، اسفند 1400، صفحه 41-61

10.22034/ra.2022.134909.2546

محمدامین خوانساری؛ هادی صادقی


اخلاق‌ناپروایی و برون‌گرایی انگیزشی

دوره 17، شماره 44، اسفند 1399، صفحه 49-67

10.22034/ra.2021.116770.2423

بهروز محمدی منفرد