چیستی انسان شناسی

دوره 7، شماره 24، اسفند 1389، صفحه 35-63

عبدالحسین خسروپناه و رضا میرزایی


انسان شناسی پست مدرن و نقد آن از منظر آموزه های دینی

دوره 8، شماره 25، شهریور 1390، صفحه 35-64

اسحاق طاهری سرتشنیزی و احمد عزیزخانی


فیلسوفان شریعت مدار

دوره 6، شماره 21، اسفند 1388، صفحه 39-57

علیرضا میرزایی


الهام بخشی نظریه فطرت در نقد دیدگاه عامه درباره کتابت حدیث در عهد رسول اکرم (ص)

دوره 14، شماره 38، بهمن 1396، صفحه 39-56

10.22034/ra.2018.29946

کریم عبدالملکی؛ مهدی جلالوند؛ سلمان قاسم نیا


تمایز فناوری مدرن از فناوری پیشامدرن: رویکردی انسان‌شناختی

دوره 15، شماره 40، اسفند 1397، صفحه 39-63

10.22034/ra.2019.66846.1984

مرتضی طباطبایی؛ غلامحسین توکلی


کمال پذیری انسان؛ نقطه عزیمت در گفتمان ادیان

دوره 8، شماره 26، آبان 1390، صفحه 43-71

محمدکاظم شاکر؛ فاطمه سادات موسوی حرمی


خاستگاه تولید علم در قرآن

دوره 6، شماره 19، شهریور 1388، صفحه 45-59

حسن احتشام


اختیار، قانون علیت و دترمینیسم

دوره 7، شماره 23، شهریور 1389، صفحه 47-76

محمدحسن قدردان قراملکی


چیستی حقیقت در دستگاه فلسفی اریک وگلین

دوره 5، شماره 15، خرداد 1387، صفحه 47-76

10.22034/ra.2008.26977

مرتضی شیرودی


مراتب عقلانیت عملی در اندیشه ی علامه طباطبایی

دوره 20، شماره 49، شهریور 1402، صفحه 47-59

10.22034/ra.2023.560872.2810

جواد محمودزاده؛ حسین هوشنگی


کاوشی در حقیقت اراده انسان

دوره 10، شماره 30، بهمن 1392، صفحه 49-68

محسن عمیق


نقش اراده انسان در تحقق آینده موعود از منظر قرآن

دوره 11، شماره 32، اسفند 1393، صفحه 49-68

فرشته سقا؛ فتحیه فتاحی زاده؛ ابراهیم شفیعی سروستانی


پلورالیسم و قرآن

دوره 4، شماره 13، اسفند 1386، صفحه 49-77

رضا محمدی


تجرد نفس از نظر ارسطو، ابن سینا و ملاصدرا

دوره 1، شماره 2، اسفند 1383، صفحه 49-73

اسحاق طاهری


ساختار شخصیت و جنبه‌های پویایی انسان در آموزه‌های شیخ ابوسعید ابوالخیر

دوره 15، شماره 39، شهریور 1397، صفحه 49-64

10.22034/ra.2018.32744

آرزو محمودزاده تیلمی؛ عبدالله معتمدی؛ آمنه افزا


امکان‌سنجی استکمال برزخی نفس درآرای صدرالدین شیرازی

دوره 17، شماره 43، شهریور 1399، صفحه 49-68

10.22034/ra.2020.100653.2288

فاطمه رازی زاده؛ محمد محمد رضایی؛ منصور نصیری


برهان معرفت نفس از فارابی تا صدرای شیرازی

دوره 13، شماره 35، شهریور 1395، صفحه 51-75

10.22034/ra.2016.21957

مجتبی افشارپور؛ یارعلی کرد فیروزجایی


انسان کامل با تأکید بر کارکردهای دنیوی: بررسی دیدگاه ابن عربی و ملاصدرا

دوره 13، شماره 36، اسفند 1395، صفحه 51-71

10.22034/ra.2017.24402

عباس بخشنده بالی؛ حسن ابراهیمی؛ زهرا مصطفوی؛ قاسمعلی کوچنانی