ورود به سامانه

در صورتی که در سامانه ثبت نام نکرده اید، روی ثبت نام در سامانه کلیک کنید.

پژوهشگر گرامی

با سلام، تقدیم احترام و سپاسگزاری از شما برای تلاشتان به منظور ارتباط با مجله

خواهشمند است اگر قصد شما از عضویت، ارسال مقاله است، حتماً در بدو عضویت از صحت درج اطلاعات اطمینان پیدا کنید. مسئولیت هرگونه اشتباه در ثبت این اطلاعات مستقیماً با شماست و در صورت پذیرش مقاله و چاپ آن، اصلاح اطلاعات به‌دشواری ممکن خواهد بود. اگر مسئول مکاتبات هستید و سمت دانشگاهی دیگر مؤلفان را قرار است وارد کنید، حتماً قبل از ورود اطلاعات با ایشان تماس بگیرید و رتبه دانشگاهی ایشان را جویا شوید.

 بالاخص لازم است از شما خواهش کنیم برای پرهیز از دوباره‌کاری و بازگردانده شدن مقاله به شما قبل از ورود به گردش کار، اطمینان یابید سمت دانشگاهی شما و دیگر مؤلفان مقاله به درستی و مطابق الگوی زیر و عیناً به همین ترتیب ثبت شده است:

رتبۀ علمی+ نام گروه، نام پردیس یا مرکز یا واحد دانشگاهی، نام دانشگاه، شهر، کشور.

برای مثال:

  • دانشجوی دکتری فلسفه و کلام اسلامی، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران.
  • دانش آموخته دکتری فلسفه و کلام اسلامی، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران.
  • استادیار گروه فلسفه و کلام اسلامی، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران.
  • دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران.
  • ·        استاد گروه فلسفه و کلام اسلامی، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران.

 عین همین ترتیب برای درج سمت مؤلفان به زبان انگلیسی نیز باید مراعات شود. لطفاً سمت خود را با الگوهای زیر مطابقت بدهید.

  • PhD Candidate of Islamic Philosophy and Theology, Farabi Campus, Tehran University, Qom, Iran.
  •  PhD Graduate of Islamic Philosophy and Theology, Farabi Campus, Tehran University, Qom, Iran.
  • Assistant Professor of Islamic Philosophy and Theology, Farabi Campus, Tehran University, Qom, Iran.
  • Associate Professor of Islamic Philosophy and Theology, Farabi Campus, Tehran University, Qom, Iran.
  • Professor of Islamic Philosophy and Theology, Farabi Campus, Tehran University, Qom, Iran.

 

 

 تکمیل و ارسال فرم تعهد نامه و فرم عدم تعارض منافع با امضای همه نویسندگان در سامانه الزامی است.

 

ورود به سامانه