اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

زین العابدین نجفی

فقه و مبانی حقوق استادیار مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

abedin414yahoo.com

سردبیر

اسحاق طاهری

فلسفه و کلام اسلامی استاد مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

mulibnkhagmail.com

اعضای هیات تحریریه

احمد بهشتی

فلسفه و کلام استاد دانشگاه تهران

beheshtimajleskhobregan.com

محمد محمدرضایی

فلسفه و کلام استاد دانشگاه تهران

mmrezai391yahoo.com

عبدالحسین خسروپناه

فلسفه و کلام اسلامی استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

akhosropanahyahoo.com

عین الله خادمی

فلسفه و کلام استاد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

e_khademiymail.com

عبدالله حاجی صادقی

فلسفه و کلام اسلامی دانشیار مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

hajisadeghiandishvaran.com

علیرضا قائمی نیا

فلسفه و کلام دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

qaeminiayahoo.com

حسن معلمی

فلسفه و کلام دانشیار دانشگاه باقرالعلوم(ع)

hmoalemiandishvaran.com

امیرحمزه مهرابی

مدیریت دانشیار مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

mehrabi41gmail.com

مدیر اجرایی

علی اکبر کهندانی

علوم سیاسی پژوهشگر

ak.kohandanigmail.com
02531125163