نویسنده = محمدباقر آخوندی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر مراتب دینداری بر کاهش انحرافات اجتماعی درآموزه‌های قرآن

دوره 14، شماره 37، بهار و تابستان 1396، صفحه 93-118

محمدباقر آخوندی


2. جامعه شناسی ابعاد دینداری در آموزه های قرآن

دوره 13، شماره 36، پاییز و زمستان 1395، صفحه 113-137

محمدباقر آخوندی