فرایند پذیرش مقالات

با توجه به راه ‏اندازی سامانه الکترونیکی نشریه انسان پژوهی دینی به آدرس http://raj.smc.ac.ir  ضروری است که علاقه‏ مندان جهت هر گونه ارتباط با این مجله صرفاً از طریق سامانه مذکور اقدام کرده، موارد مربوط را پیگیری نمایند. ارسال مقاله منحصراً از طریق این سامانه انجام می‌شود و باید در چارچوب راهنمای نویسندگان نگاشته شده باشد. مقالاتی که به روش دیگر ارسال شود، قابل پیگیری نخواهد بود.

 

تکمیل و ارسال فرم تعهد نامه و فرم عدم تعارض منافع با امضای همه نویسندگان در سامانه الزامی است.

 

روند بررسی و پذیرش مقالات ارسالی به دفتر نشریه به شکل زیر است:

 

روند نمای فرآیند پذیرش