بررسی انتقادی «نظریة آگاهی انسان» در فلسفه ذهن جان سِرل

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه کلام , فلسفه دین مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

10.22034/ra.2023.548539.2748

چکیده

تبیین ماهیت پدیده‌های ذهنی، به‌ویژه آگاهی، از مهم‌ترین مسائل فلسفه ذهن و انسان‌شناسی معاصر است. فیلسوفان غربی و اسلامی همواره به تبیین این مسئله می‌پرداخته‌اند، ولی باتوجه‌به پیشرفت‌های جدید در «علوم‌شناختی»، از جمله علوم مربوط به عصب‌شناسی و هوش مصنوعی، تحلیل آگاهی اختلاف نظرهای متنوعی را به دنبال داشته است. سرل یکی از فیلسوفان تحلیلی معاصر است که در فلسفه ذهن خویش طرحی، به اعتقاد خودش نوین، برای حل مسئلة آگاهی و نسبت آن با مغز و سلول‌های عصبی ارائه کرده است. بر اساس دیدگاه وی که هم به دنبال نفی همسان‌انگاری آگاهی و امور فیزیکی و هم دوری از دوگانه‌انگاری دکارتی است، مقولاتی همچون آگاهی ویژگیِ سطح ظاهری مغز و معلول فرایندهای درون مغزی هستند. به گمان وی، علیت اجزای درونی مغز برای آگاهی و ویژگی سطح ظاهری بودن مغز می‌تواند چالش‌های مربوط به رابطة ذهن و بدن را برطرف کند؛ پژوهش حاضر با روش تحلیلی - انتقادی، پس از تبیین دیدگاه وی، به بررسی انتقادی آن خواهد پرداخت. از سویی تحلیل وی از علیّت اجزای درون‌سلولی مخدوش است و از سوی دیگر، تحقق آگاهی در مغز محال است. همچنین وی ادلة مطلوبی برای اثبات مدعای خویش ارائه نکرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Study of The Theory of Human Consciousness in John Searle's Philosophy of Mind

نویسنده [English]

  • Safdar Elahirad
Assistant Professor of Theology and Philosophy of Religion, Imam Khomeini Educational and Research Institute
چکیده [English]

Explaining the nature of mental phenomena, especially consciousness, is one of the most important issues in contemporary philosophy of mind and anthropology. Western and Islamic philosophers have always explained this issue, but due to recent advances in the "cognitive sciences", including the sciences of neuroscience and artificial intelligence, the analysis of consciousness has led to various disagreements. Searle is one of the contemporary analytical philosophers who in his philosophy of mind has proposed a plan, according to his modern belief, to solve the problem of consciousness and its relation to the brain and nerve cells, calling his view "biological naturalism". According to him, which seeks both the negation of the homogeneity of consciousness and physical affairs and the avoidance of Cartesian dualism, categories such as consciousness are characteristic of the apparent surface of the brain and are the result of intracerebral processes. According to him, the causality of the internal components of the brain for awareness and the specificity of the appearance of the brain can solve the challenges of the relationship between mind and body; The present study will critically examine his point of view using analytical-critical method. On the one hand, his analysis of the causality of intracellular components is distorted, and on the other hand, the realization of consciousness in the brain is impossible. He also did not provide good evidence to substantiate his claim.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Philosophy of mind
  • Searle
  • consciousness
  • brain
  • physicalism