رابطه انسـان، نبـی و روح القـدس در باورپذیری عصمت

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه کاشان

2 استاد گروه الهیات و معارف اسلامی، دانشکده ادبیات، دانشگاه کاشان

3 دانشیار گروه ادیان و فلسفه، دانشکده ادبیات، دانشگاه کاشان

10.22034/ra.2023.553252.2771

چکیده

از مصادیق روح­القدس در قرآن کریم، روح پاک اعطا شده به پیامبران در امر نبوت است که سبب عصمت پیامبران نیز می­شود. در پی چنین مصونیتی، الگوسازی آنان برای بشر دشوار به نظر می­رسد. این پژوهش، با یافتن ارتباط دو متغیر روح­القدس و عصمت، به جوانب پنهان آن در هدایت ابناء بشر، ضمن تصریح به مقام والای انسان، به‌موازات رهبری انبیا به‌عنوان مرسلان وحی الهی، نقش روح­القدس در ایمن­سازی در برابر گناه برای نبی و غیر نبی را  تبیین کرده است؛ بنابراین، شرح دو متغیر مذکور، با روش تحلیل محتوا و توجه به سلسله‌مراتب روح و نزدیکی یا دوری انسان­ها به این مراتب، جایگاه والا یا پست انسان در مقابله با گناه صورت گرفت و تمایزات بین انسان و نبی، از منطق استواری برخوردار گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

رابطه انسـان، نبـی و روح القـدس در باورپذیری عصمت

نویسندگان [English]

  • Azam sadat Shabani 1
  • Mohsen Ghasempour 2
  • Hossein Heidari 3
1 Ph.D. in Quran and Hadith Sciences from Kashan University
2 Professor in Department of Theology and Islamic Studies, Faculty of Literature, Kashan University
3 Associate Professor of the Department of Religions and Philosophy, Faculty of Literature, Kashan University
چکیده [English]

از مصادیق روح­القدس در قرآن کریم، روح پاک اعطا شده به پیامبران در امر نبوت است که سبب عصمت پیامبران نیز می­شود. در پی چنین مصونیتی، الگوسازی آنان برای بشر دشوار به نظر می­رسد. این پژوهش، با یافتن ارتباط دو متغیر روح­القدس و عصمت، به جوانب پنهان آن در هدایت ابناء بشر، ضمن تصریح به مقام والای انسان، به‌موازات رهبری انبیا به‌عنوان مرسلان وحی الهی، نقش روح­القدس در ایمن­سازی در برابر گناه برای نبی و غیر نبی را  تبیین کرده است؛ بنابراین، شرح دو متغیر مذکور، با روش تحلیل محتوا و توجه به سلسله‌مراتب روح و نزدیکی یا دوری انسان­ها به این مراتب، جایگاه والا یا پست انسان در مقابله با گناه صورت گرفت و تمایزات بین انسان و نبی، از منطق استواری برخوردار گردید.

کلیدواژه‌ها [English]

  • روح القدس
  • عصمت
  • پیامبر
  • انسان
  • قرآن کریم