نویسنده = محمد سعیدی مهر
تعداد مقالات: 2
1. مبانی الاهیاتی صلح و جنگ در سنت علوی

دوره 16، شماره 42، پاییز و زمستان 1398، صفحه 5-28

طاهره صالحی؛ محمد سعیدی مهر


2. ادله تجرد نفس از دیدگاه فخر رازی

دوره 12، شماره 33، بهار و تابستان 1394، صفحه 29-50

حامده خادم جهرمی؛ محمد سعیدی مهر