نویسنده = علیرضا صابریان
تعداد مقالات: 6
1. ماهیت شرط بنایی از نظر فقه امامیه و حقوق مدنی

دوره 6، شماره 21، پاییز و زمستان 1388، صفحه 3-22

علیرضا صابریان


2. گزاره کلامی تأثیرگذار در اجتهاد (جامعیّت شریعت)

دوره 5، شماره 17، پاییز و زمستان 1387، صفحه 31-55

علیرضا صابریان


3. نقد و تحلیلِ فقهی بر تغلیظ دیه در ماه های حرام

دوره 5، شماره 16، بهار و تابستان 1387، صفحه 51-71

10.22034/ra.2008.26961

علیرضا صابریان


4. مشارکت سیاسی در نظام اسلامی،حق یا تکلیف؟

دوره 4، شماره 13، پاییز و زمستان 1386، صفحه 79-103

علیرضا صابریان


5. مصلحت و جایگاه آن در حکومت اسلامی

دوره 3، شماره 10، پاییز و زمستان 1385، صفحه 57-80

علیرضا صابریان


6. منزلت زن از منظر قرآن

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 93-111

علیرضا صابریان