نویسنده = علیرضا صابریان
تعداد مقالات: 6
1. ماهیت شرط بنایی از نظر فقه امامیه و حقوق مدنی

دوره 6، شماره 21، اسفند 1388، صفحه 3-22

علیرضا صابریان


2. گزاره کلامی تأثیرگذار در اجتهاد (جامعیّت شریعت)

دوره 5، شماره 17، اسفند 1387، صفحه 31-55

علیرضا صابریان


4. مشارکت سیاسی در نظام اسلامی،حق یا تکلیف؟

دوره 4، شماره 13، اسفند 1386، صفحه 79-103

علیرضا صابریان


5. مصلحت و جایگاه آن در حکومت اسلامی

دوره 3، شماره 10، اسفند 1385، صفحه 57-80

علیرضا صابریان


6. منزلت زن از منظر قرآن

دوره 1، شماره 2، اسفند 1383، صفحه 93-111

علیرضا صابریان