دوره و شماره: دوره 16، شماره 41، بهار و تابستان 1398، صفحه 5-242 
1. خانواده در نظام حکمت عملی ابن‌سینا

صفحه 5-24

منصوره بخشی؛ مجید صادقی؛ سید مهدی امامی جمعه


2. بررسی تأثیر مبانی انسان‌شناسی صدرا در مسئله دعا

صفحه 25-42

مروه دولت ابادی؛ عین الله خادمی؛ عبداله صلواتی؛ لیلا پور اکبر


11. حقوق ‌سیاسی انسان در حکومت اسلامی از منظر نهج‌البلاغه

صفحه 197-219

محمدتقی آقایی؛ احمد عابدی آرانی؛ مصیب صیادی


12. نمود کمال‌طلبی انسان در زبان با تأکید بر زبان عبری و زبان فارسی

صفحه 221-242

مهدی رضازاده قزاآن؛ سیروس شمیسا؛ عبدالرضا مدرس زاده