نویسنده = احمد عزیزخانی
تعداد مقالات: 4
1. نقش انسان در هندسه آخرالزمانی یهود با تأکید بر عرفان یهودی

دوره 15، شماره 40، پاییز و زمستان 1397، صفحه 163-184

10.22034/ra.2019.68133.1993

محمد بهزاد؛ احمد عزیزخانی


2. نظریه ابرمرد و نقد آن از منظر آموزه های دینی و مبانی عقلی

دوره 10، شماره 30، پاییز و زمستان 1392، صفحه 135-155

احمد عزیزخانی؛ حمزه عالمی چراغعلی


4. مفهوم کنش و ساختار در نظریه ساختاری شدن (با تأکید بر تحولات ایالات متحده آمریکا)

دوره 5، شماره 17، پاییز و زمستان 1387، صفحه 195-213

احمد عزیزخانی