مبانی و اصول هستی‌شناختی نظام انقلابی با تأکید بر نقش انسان کامل

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه و کلام پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق

10.22034/ra.2021.121970.2485

چکیده

گزاره‌های کلی دینی‌ای از جنس «هست و نیست» دربارۀ «هستی» ریشه و اساس همۀ دستورالعمل‌ها و واکنش‌های نظام انقلابی است. این گزاره‌های کلی، مبانی هستی‌شناختی نظام انقلابی‌اند که عبارت‌اند از: توحید باوری، معادباوری، نبی باوری، ولایت باوری و عدالت باوری. از بطن این مبانی، گزاره‌هایی کلی‌ای از جنس «باید و نباید» بیرون کشیده می‌شود که اصول ثابت نظام انقلابی است. برای رهیافت به نظام ولایی آرمانی و تداوم نظام انقلابی - طبق بحث از مبانی و اصول هستی‌شناختی نظام انقلابی - راهبردهای کلانی از این دست قابل‌عرضه است: 1. ترسیم هدف‌های آرمانی و والای نظام انقلابی 2. شناخت کارکردهای دین، تهیۀ فقه نظام و کاربست دین در عرصه‌های اجتماعی 3. محوریت ولایت در تداوم نظام انقلابی و تحقق تمدن نوین اسلامی 4. بسط عدالت، و تأمین رفاه و امنیت اجتماعی. روش نگارنده در این نوشتار توصیفی - تحلیلی و مستند به آیات یا روایات هم‌نوا با آیات است. در تمام مراحل، الگوهای رفتاری مناسبی از انسان کامل ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ontological Foundations and Principles of Revolutionary System; Underlining the Role of Perfect Man

نویسنده [English]

  • Mahmood Pakizeh
Assistant Professor in Department of Theology and Philosophy, Imam Sadiq Institution for Islamic Sciences.
چکیده [English]

Some general religious propositions about “Existence” serve as the roots and the bases for all instructions and reactions in the revolutionary system. In fact, these general propositions are the ontological underpinnings of the revolutionary system which include belief in monotheism, belief in resurrection, belief in prophecy, belief in Velayat (authority of jurists), and belief in justice. From the heart of these underpinnings, some general propositions are extracted which serve as the permanent principles of the Revolutionary system. To approach an ideal Velayat system of government and survival of the revolutionary system, building upon ontological foundations and principles of the system, some macro-strategies can be suggested; 1. Designing idealistic and supreme objectives of the revolutionary system 2. Recognizing the functions of religion, development of system’s jurisprudence, and applying religion in social arenas, 3. Underlining the centrality of Velayat in the survival of the revolutionary system and realization of new Islamic civilization, 4. Expanding justice and fulfilling social welfare and security. The author has adopted an analytical - descriptive methods, backed by Quranic verses and their supporting tradition. In all phases of the research, appropriate behavioral models of the perfect man are presented.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Revolution
  • Islamic Civilization
  • Foundations
  • Principles
  • Monotheism
  • Justices
  • Meaningfulness
  • Perfect Man