اطلاعات نشریه

 • کشور محل چاپ :ایران
 • ناشر: انتشارات مجتمع شهید محلاتی
 • فرمت:  چاپی و الکترونیکی
 • شاپای چاپی: 6042-2251
 • قابل دسترسی از:  magiran.com, noormags.ir, sid.ir, civilica.com
 • وضعیت چاپ:چاپی و الکترونیکی
 • نوبت‌های چاپ:دوفصلنامه
 • دسترسی قبلی:بلی
 • زبان مجله:فارسی (چکیده انگلیسی)
 • حوزه  تخصصی:فلسفه و کلام
 • هزینه ارزیابی مقاله: 500/000 ریال
 • هزینه چاپ مقالات: 1/500/000 ریال
 • نوع مجله:علمی- پژوهشی
 • دسترسی رایگان و آزاد به مقالاتبلی
 • نمایه شده:بلی
 • نوع  داوری:داوری بدون نام و حداقل 2 داور
 • زمان داوری:حداقل 5 هفته
 • ایمیل مجله: ensanpajoohi@yahoo.com