اهداف و چشم انداز

- تمرکز بر انسان پژوهی دینی و توسعه و تعمیق مطالعات در این باره؛

- بسترسازی تحول علوم انسانی متناسب با آموزه های انسان شناختی دینی؛

- ظرفیت سازی تقابل آراء و نظریات در حوزه انسان پژوهی دینی؛

- روزآمدسازی آموزه های بنیادین انسان شناختی اسلامی و دینی