قوه خیال و تضعیف کارکرد آن در انعکاس معانی باطنی و گذار به ملکوت در عصر جدید

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران

10.22034/ra.2021.521838.2604

چکیده

انسان دارای شئون، مراتب و قوای مختلف است، دست خلقت برای هرکدام از این قوا در نظام آفرینش، کارکرد مشخص و محدوده­ای خاص تعیین کرده است که در صورت به‌کارگیری هماهنگ و اعتدالی، سعادت انسان را تأمین خواهند کرد. قوه خیال از جمله قوای ادراکی انسان و دارای کارکردهای مختلف است. یکی از این کارکردها نقش دوسویه خیال در انعکاس معانی باطنی در صفحه نفس و گذار از طبیعت به ملکوت عالم است. قوه خیال در صورت به‌کارگیری صحیح، این کارکرد فطری و آثار و فوائد مترتب بر آن را حفظ خواهد نمود. به نظر می‌رسد با تغییر سبک زندگی، رشد تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات و توسعه فضاهای مجازی و خیالی، بستر مناسبی برای رشد افراطی خیال و تعدی و خروج از این کارکرد تکوینی و فطری فراهم شده است. در این مقاله به روش تحلیلی ضمن تبیین این کارکرد فطری با دو رویکرد فلسفی و عرفانی، تأثیر فضای جدید بر قوه خیال و انحراف آن را از مسیر کارکردهای الهی و توحیدی، در ساحت متوسط یعنی ترجمه و تصویر واردات قلبی و سطح متعالی یعنی عبور از ظاهر به باطن، بررسی و نشان داده‌ایم که چگونه سبک زندگی جدید به کارکرد فطری قوه خیال آسیب زده و انسان را از اهداف آفرینش از تعبیه این قوه در نهاد انسان دور کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Faculty of Imagination and Impairing its Function in Reflecting Inner Meanings and Transition to Celestial World in New Age

نویسنده [English]

  • Gholam Ali Moghadam
Assistant Professor in Department of Islamic Theology and Philosophy, Razavi University of Islamic Sciences.
چکیده [English]

Man enjoys different faculties. Functions and boundaries of these faculties in the creation system are determined by the creator and therefore, moderate and coordinated employment of these faculties secures human happiness. The faculty of imagination is among perceptual faculties of Man that have different functions. One of these functions is the bilateral role of imagination in reflecting inner meanings in the soul and transition from nature to the celestial world. If employed correctly, the faculty of imagination preserves its innate function and therefore brings about its associated effects and benefits. It seems that, due to change in lifestyle, growth of technology, communication, and information, and development of virtual and imaginary spaces, the way for excessive growth of imagination is paved and the groundwork for its retreat from its innate function is laid. In this analytical research, in addition to explaining this innate function through philosophical and mystical approaches, the impact of the new atmosphere on faculty of imagination and its deviation from its divine and monotheistic functions, in intermediate level, i.e. interpreting and visualization of inward input and advanced level, i.e. transition from outer aspect to inner aspect, is discussed.  It is also shown that how new age lifestyle has damaged the innate function of the faculty of imagination and kept man away from goals of creation.                

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inward input
  • Functions of Imagination
  • Impairing Imagination
  • Life Style