تأثیر شخصیت و رفتار بر یکدیگر با تأکید بر نظرات علامه طباطبایی (ره)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد خانواده، جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران

2 استاد حوزه علمیه قم، قم، ایران

3 دانشیار گروه شیعه شناسی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

10.22034/ra.2021.521849.2605

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تبیین تأثیر شخصیت و رفتار بر یکدیگر با استفاده از دیدگاه علامه طباطبایی است. شخصیت، اصطلاحی روان‌شناسی است که در کلمات علامه طباطبایی و منابع دینی با تعابیری چون شاکله، ملکه و طبیعت ثانوی آمده است؛ ازاین‌رو به روش توصیفی تحلیلی به مطالعه میان‌رشته‌ای مسئله پرداخته شد تا یکی از مبانی مهم در تربیت اخلاقی و درمان روانی تبیین شود. تبیین نظرات علامه طباطبایی به‌عنوان تأثیرگذارترین فیلسوف و مفسر قرآن کریم در دوران کنونی در مورد تأثیر دوسویه شاکله و رفتار با استفاده از معارف قرآنی، حائز اهمیت است. ابتکار پژوهش حاضر، بهره‌مندی از مباحث رابطه «نفس و بدن»، «تجسم اعمال» و «انگیزش» در تبیین رابطه دوسویه شخصیت و رفتار است. علامه طباطبایی، شکل‌گیری رفتارهای مختلف را معلول نوع شناخت‌ها و میزان باورها، همچنین سمت‌وسوی عواطف و جهتِ احساسات و در نهایت نحوة اختیار دانسته و در ضمن پنج مرحله پیدایش آنها را تبیین نموده است و از طرف دیگر به شکل گرفتن شخصیت به‌وسیله رفتارها در دنیا و بروز و ظهور نتیجة این همسانی در دنیا، برزخ و قیامت با تبیین نظریه «تجسم اعمال» پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

On the Reciprocal Effects of Personality and Behavior, Emphasizing Views of Allama Tabatabaei

نویسندگان [English]

  • Hadi Hematian 1
  • mohammad Hematian 2
  • Mustafa Jafar Tayari 3
1 M.A in Family, Al-Musatfa International University.
2 Professor in Hawza Elmiye, qom.
3 Associate Professor in Department of Shiia Studies, University of Religions and Denominations.
چکیده [English]

Underlining the views of Allama Tabatabaei, this study is an attempt to investigate the reciprocal effect between personality and behavior. Personality is a psychological terminology which is discussed in religious sources and Tabatabaei’s views as the foundation, predisposition, or secondary nature. Therefore, this study has utilized a descriptive-analytical methodology toward interdisciplinary research to explain one of the critical bases in ethical training and psychological treatment. Delving into the Quranic views of Allama Tabatabaei, as the most influential contemporary commentator of the Holy Quran, concerning the reciprocal effect between the foundation of personality and behavior deems important.  The innovation of the current research is the use of contents associated with “the relationship between body and soul “, “deeds’ embodiment" and “motivation” in explaining the reciprocal relationship between personality and behavior. Allama believes that the formation of behavior is dependent upon the type of knowledge, the intensity of beliefs, the direction of emotions and feelings and quality of human authority and, in addition to explaining the five-stage of their genesis states that personality is affected and formed by behaviors in this world. Then consequences associated with this mutual effect in this world, in Barzakh and the next world, is argued in light of the theory of embodiment of deeds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Effect of Personality
  • The Effect of Behavior
  • Relationship between behavior and Personality
  • Relationship between soul and body
  • Dees’ Embodiment