اهمیت احترام و محبت به استاد و راه‌های ابراز آن از دیدگاه آیات و روایات

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشیار فلسفه دانشگاه شهید رجایی

چکیده

در عصر انفجار اطلاعات ، میان تولید علم و زیست مقتدرانه همبستگی مستقیم وجود دارد. آیات متعدد قرآن از جمله پنج آیه نخست سوره علق، آیه 28 فاطر، آیه 269 بقره، آیه 9 زمر، آیه 11 مجادله و... و احادیث متعدد از پیامبر گرامی اسلام و ائمه معصومین(ع) مبیّن و مؤیّد ارزش زاید الوصف مقام دانش، دانشجو و دانشمند (استاد) هستند. از دیدگاه آیات قرآن و احادیث، راه‌های متعددی برای ابراز احترام و محبت نسبت به استاد وجود دارد که اهمّ آن‌ها عبارتند از:
1. ارج نهادن به مقام استاد 2. تواضع و فروتنی در برابر استاد 3. رعایت آداب سخن گفتن و رفتار با استاد 4. چشم پوشی از برخی اشتباهات احتمالی استاد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The importance and manners of showing respect and love to teachers

نویسنده [English]

  • Eynollah Khademi
دانشیار فلسفه دانشگاه شهید رجایی
چکیده [English]

In the time of information-explosion, producing knowledge directly leads to powerful living. Many verses of the holy Qoran including the verses 1-5 in Alaq, 28 in Faater, 269 in Baqareh, 9 in zomar and 11 in Mojadeleh as well as many passages by the Prophet and his household have given the most weight to learning and teaching. By many verses and traditions we understand the ways of showing respect and love to teacher; of them can be referred to as: esteeming teacher, expressing humility to teacher, observing the moral of speech and deeds before him or her and overlooking his or her probable infraction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • learning and teaching
  • respect to teacher
  • Qran and tradition
  • expressing humility