مقولات عشر در حماسه امام حسین

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه

چکیده

از نظر فلسفی شناختن یا شناساندن هرحادثه متوقف برکسب اطلاعات و رساندن آن به مخاطب در ده مقوله جوهر، کم، کیف، اَین، متی، وضع، جده، اضافه، فعل و انفعال است.
در این مقاله برآنیم تا با ارائه اصول و معیارهای عقلی و فلسفی، و تطبیق این مقولات برحادثه عاشورا و قیام اباعبدالله الحسینu ، شناختی نسبتاً جامع از آن حماسه بی نظیر به دست آوریم.
در مقوله «جوهر» روشن می‎شود که ماهیت قیام حسین بن علیu تهاجم است یا تدافع؟ ستم ستیزی است یا ستم ناپذیری؟ یا می‎تواند هم ستم ستیزی باشد  و هم ستم ناپذیری!
در مقوله «وضع» ویژگی­های سپاه عدل و سپاه ظلم و جهل، در مقوله «جِده» ، محور و مُحاط بودن امام حسینu و یاران با وفایش در این حماسه بی‎نظیر، در مقوله «متَی»سبب وقوع حادثه در دهم محرم الحرام، در مقوله «کم» سبب اندک بودن طرفداران جبهه حق، در مقوله «کیف» چگونگی وقوع حادثه و تفاوت نحوه جنگ سپاه عمر سعد با سایر نبردها،  در مقوله «اضافه»، امام و مأموم، و پیروز و شکست خورده در حادثه عاشورا و کربلا، در مقوله«فعل» تأثیرحادثه عاشورا در تاریخ تبیین می‎شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The tenth categories in Imam Hussein’s epic

نویسنده [English]

  • Hassan Kamran
مدرس دانشگاه
چکیده [English]

Philosophically viewed, one can agreed with to be of a nearly complete understanding of an event only when having perceived it in the ten categories of substance, quantity, quality, place, time, position, state, relation, action and affection. This pen, using the tenth categories, has intended to present a comprehensive study of Imam Hussein’s epic. In this view, by the substance of the epic is meant its state of being defensive or offensive, opposing injustice or refusing it or both.
    By the accidental categories, the properties of the people in two opposing groups, centricity of Imam Hussein in relation to his faithful friends, the why-ness for the time and place of the event, the vinner and the defeated, the affection of the event in history has been meant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Hussein
  • Ashoora
  • Karbala
  • commanding proper acts and prevent dishonor ones