نفت خلیج فارس و تأثیر آن بر راهبرد سلطه طلبی آمریکا

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

چکیده

نوشتار حاضر در صدد بررسی اهمیّت وتأثیر نفت خلیج فارس بر راهبرد سلطه طلبی آمریکا، و چگونگی تأثیرگذاری این مادة حیاتی بر استراتژی این کشور در منطقه است. برای این منظورضمن  استفاده از مستندات و اظهارات کارشناسان و مقامات آمریکایی، متغیّرهایی هم چون تهاجم به عراق و افغانستان نیز در این راستا موردمطالعه و بررسی قرار گرفته است.رفتار سیاسی، نظامی و همچنین استراتژی اعلامی و اجرایی در عراق و افغانستان همگی درپی اثبات فرضیة این تحقیق می باشد مبنی بر این که : « اهمیت روزافزون نفت برای آمریکا باعث اتخاذ استراتژی غیر معمول و افراطی استفاده از قدرت نظامی  در خلیج فارس بعد از یازده سپتامبر شد.»به نظر می‌رسد حادثة یازدهم سپتامبر شرایط امنیتی و روانی داخلی وخارجی را برای اقدام آمریکا  جهت تسلط بلامنازع در جهان از طریق در اختیار گرفتن بزرگ ترین ذخایر نفتی خلیج فارس با استفاده از قوه قهریه فراهم کرده باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The oil in the area of Persian gulf and its effects on hegemonic manner of the U.S.

نویسنده [English]

  • Hassan Talashan
استادیار مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی
چکیده [English]

In this paper, it is intended to study the vital effect of the oil of the area of Persian gulf on hegemonic behavior of the U. S. and the manner in which this mater affects the strategy of this country in the area. The hypothesis of the study has been considered as: increasing role of oil for the U. S. has caused this country to use unusual manner of military power in the area after the event of September eleventh. To examine the hypothesis, the author, relying on some documents and assertions of American specialists and men of state affairs, has studied such varieties as the military attack to Iraq and Afghanistan. Politico-military and proclaimed and executive behaviors of the U.S. have supported the hypothesis. It can be argued that security conditions and psychic grounds have been prepared for the U. S. after the event of the September eleventh to gain control over oil resources of the area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian Gulf
  • September eleventh
  • strategy of the U. S
  • oil of gulf area