ناتوی فرهنگی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد علوم سیاسی

چکیده

بررسی پیشینه، زمینه، علل، اهداف، شیوه ها، ابزارهای ناتوی فرهنگی و راهکارهای مقابله با آن، موضوع این مقاله بود. گرچه مفهوم ناتوی فرهنگیدر سال 85 از سوی مقام معظم رهبری وضع گردید ولی پیشینه آن به سال 1920 باز می‌گردد که نفوذ در اراده ها با شیوه‌هایی مدرن از سوی فولر انگلیسی مطرح شد. با دو قطبی شدن نظام بین الملل ناتوی نظامی، تکنولوژی های برتر و رسانه ها را همراه با صرف هزینه های بسیار سنگین در این راستا به کار گرفت. بازتاب وسیع انقلاب اسلامی ایران در جهان، ارائه ی الگویی موفق از حکومت دینی بویژه با پیشرفت های ایران در علوم استراتژیک ژنتیک، هوا و فضا، هسته‌ای و دیجیتال، غرب را به تغییر رویکرد ناتو از کارکرد نظامی به کار کرد دو گانه نظامی ـ فرهنگی و تشکیل ناتوی فرهنگی سوق داد که اقدامات غیرانسانی‌ای چون استحاله فرهنگ دینی و ملی، ترویج خرافات، عرفان و تصوف تخدیری، اباحی گری و لاقیدی، تشدید گرایشان قومی و نژادی، مصرف زدگی و تجمل گرایی و... با استفاده از تکنولوژی های پیشرفته رسانه‌ای از کارکردها و شیوه های این پدیده است. برای مقابله با این رویکرد نظام سلطه، جهان اسلام هوشیارا نه باید همه عواملی را که بر آیند شان اتحاد ملی و انسجام اسلامی است را به کار گیرد و اجازه ندهد تا تهدید بیرونی بر نقاط ضعف درونی متمرکز شود. در این راستا خدا محوری، خود باوری و اعتماد به نفس و ایجاد پیوند مستحکم میان اعتقادات، احکام و اخلاق ضرورتی انکار ناپذیر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cultural NATO

نویسنده [English]

  • Hamid Habibi
کارشناس ارشد علوم سیاسی
چکیده [English]

This paper has studied the background, the causes, the goals, the methods and the tools of cultural NATO and the ways for opposing it. Though it was for the first time that the great leader of Islamic revolution posed the phrase cultural NATO, its roots turns back to the year 1920; the year in which influencing on human wills and views in new methods has been expressed by Fuller of England. By Bipolarity of the international system, military NATO employed highly progressed technology and media along with a great amount of finance sources in the field. The happening of Islamic revolution in Iran, presenting a successful example of religious government in various areas, caused NATO to take a new approach and take into consideration a culturo-military function. Some nonhumanistic measurements such as omitting national and religious culture, supporting suspicious believes, racial tendencies and living luxury were taken as important goals. To oppose these measurements, Islamic world should focuses on unity and leaves no place for outer threats. For attaining such high and divine points, deeply believing in God, self-reliance and causing a strong relation between articles of faith, principles of morality and divine law should be of much attention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • NATO
  • culture
  • cultural NATO
  • cultural cold war