جنگ و سیاست در اندیشه کلاوزویتس

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات استراتژیک

چکیده

کلاوزویتس شخصیتی است که به عنوان یک ژنرال و اندیشمند نظامی، از یکسو در صحنه  عمل نظامی و از سوی دیگر در حوزه  تفکر و اندیشه  استراتژی صاحب نظر بوده است. بدون شک عوامل مختلفی نظیر شرایط محیطی زمان او بویژه انقلاب فرانسه و تفکرات ناپلئون در باره شیوه  جنگ، همچنین نظریات فیلسوفانی نظیر کانت در شکل گیری آراء و اندیشه های کلاوزویتس موثر بوده است.
راز ماندگاری آثار کلاوزویتس را باید در انتزاعی نگریستن وی جستجو نمود و این حقیقت که در دنیای امروز تأمّل در باره پدیده ای به نام جنگ از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است. مرکزیت یافتن مفهوم سیاست در موضوع جنگ و این که سیاست تعیین کننده جنگ بوده و در باره شکل و محتوای آن تصمیم می گیرد، محورسخن دراندیشه نظامی و استراتژیک کلاوزویتس است. با این حال در عصر حاضر سیاست  تحت تاثیر پدیده های دیگری مانند رسانه ها قرار گرفته است.
اگر چه این رابطه یکسویه نیست اما می توان گفت روابط میان سیاست، رسانه ها و نظامی گری به طور فزاینده ای در هم پیچیده شده است و در این میان ایده مشهور کلاوزویتس در خصوص رابطه امور نظامی و سیاسی به ما کمک می کند تا با رویکردی تاریخی و وسیع تر این گونه موضوعات را مورد مطالعه قرار دهیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

War and Politics in Clausewitz' Thought

نویسنده [English]

  • Mohsen Mohamadi Alamuti
دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات استراتژیک
چکیده [English]

Karl von Clausewitz has been known to be an influential militarist and thoughtful strategist . His opinions and thoughts are clearly caused by environmental changing such as the great revolution of French and Napelon's ideas on techniques of war as well as philosophical views like those of Kant . Clausewitz' abstractive nature of thought and the importance of the problem of war today have led to durability of his thought.
   In the problem of war  he has concentrated on politics as a determinant agent . Today , however , high effects of media on politics can not be disregarded , though the relation is a frequent one that progressively and complicatedly interrelates politics , medieval and militarism . In such a case , we can rely on Clausewitz' ideas on the relation between military and political affairs and study the problem in a historical approach .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clausewitz
  • war and strategy
  • military thought
  • strategist thought