گفتمان‌های سیاسی فعال پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران (1357ـ1341)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشکده تحقیقات اسلامى

چکیده

طی سال‌های 1357ـ1341،گفتمان‌های سیاسی متفاوتی نقش آفرین صحنه‌ی تحولات ایران بودند. با توجه به خصوصیت شکل دهی گفتمان‌ها به فهم و تصور از واقعیت و تأثیر آن در حوزه‌ی گفتار و رفتار، موضوع بررسی می‌شود. پرسش اصلی مقاله این است:
گفتمان‌های فعال در عصر قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران (1357ـ1341) کدامند و گزاره‌‌های مقوّم آنها چه بوده است؟
معرفی شش گفتمان سیاسی به همراه مفاهیم، گزاره‌ها وتشکل ها هر کدام محتوای این مقاله را تشکیل می‌دهدکه با شیوه‌ی تحلیل گفتمان (Discourse) ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political Active Discourses before Islamic Revolution of Iran(1341-1357 )

نویسنده [English]

  • Ayat Qanbari
استادیار پژوهشکده تحقیقات اسلامى
چکیده [English]

During the years 1341- 1357 different political discourses has taken parts in social circumstances of Iran. This paper has taken the discourses in to a critical consideration with regard to their effects on the culture and behavour of people. The question of paper, therefore, follows as: what can be claimed as active political discourses from 1341 to 1357 in Iran society and what were their basic statement ?
   Six political active discourses can be distinguished; the discourses along with their concepts and statements have been introduced and analyzed here in a discourse manner.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Discourse
  • kingdom oriented discourse
  • mohammadian pure Islamic discourse
  • Marxist discourse
  • multi-views discourse
  • discourse of enlightenment
  • nationalist discourse