توصیفات قرآن کریم و کتاب مقدسِ یهودیان از دشمن

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه کاشان

2 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهراء (س)

چکیده

متون مقدس در دست­یابی به معنای دشمن و شناسایی آن بسیار مهم­اند. دشمن در اندیشه دینی می­تواند از زوایای گوناگون بررسی و به انواع متفاوتی تقسیم شود. صرف­نظر از نوع دشمن، می­توان به جهت مهم­ترین خصوصیت مشترک تمام آنان، که مخالفت با خداوند و رسولان او است، ویژگی­های دشمنان دینی را بررسی کرد. با واکاوی خصوصیات دشمنان در قرآن کریم و کتاب مقدس یهودیان (تنخ)، اولاً می­توان به تعریف جامعی از دشمن در منظر دینی دست یافت؛ سپس با شناخت دقیق از اندیشه دینی هر دو مذهب، روابط بهتری در بین پیروان دو دین برقرار کرد. این پژوهش با استخراج و دسته­بندی ویژگی­های اکتسابی دشمن در معنای عام، به اشتراکات و افتراقات متنی دو کتاب مقدس در این زمینه پرداخته است. اشتراکات در تبیین خصوصیات دشمن در هر دو کتاب بسیار فراوان است، تا حدی که به جز «انکار معاد»، به عنوان یکی از ویژگی­های دشمن در قرآن، هر دو کتاب به ویژگی­های یکسانی اشاره کرده­اند، مانند تکبّر، سرکشی، پیمان­شکنی، ستمگری و کینه­توزی. افتراقات بین این دو متن، دامنه کمتری را به خود اختصاص می­دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Enemy As Described in the Holy Quran and in the Jewish Bible

نویسندگان [English]

  • Azam sadat shabani 1
  • soheila jalali kondori 2
1 Ph.D. student of Quranic Sciences and Hadith – Kashan University
2 Associate Professor of Quranic Sciences and Hadith – Al Zahra University
چکیده [English]

Sacred texts are important for scholars to achieve meaning and knowledge of enemy. Enemy in religious thought can be examined and divided into different types. Regardless of the type of enemy, we can examine the characteristics of religious enemies due to their common property which is opposing Allah and His Messenger. By analyzing the characteristics of the enemies in the holly Quran and the Jewish Bible (Tanach), the first comprehensive definition of enemy can be achieved in a religious perspective, then understanding the religious thought of both religions will establish better relations between the followers of these two religions. This study, through extraction and classification of enemy’s acquisitive features in a general sense, has investigated the similarities and differences between the text of Bible and Quran in this respect. It was found that similarities in clarifying enemy’s feature in these two books are in a large scale; to the extent that except “the denial of resurrection”, as a characteristic of enemy in the Quran, both books have mentioned the same features such as arrogance, rebellion, treason, tyranny and malice. The scope Differences between the two texts is less.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Holy Quran
  • Tanach
  • Enemy
  • Enemy features
  • The Bible
-                      قرآن کریم (1415)، ترجمه: محمدمهدی فولادوند، تهران: دارالقرآن الکریم (دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی).
-                      کتاب مقدس (2002)، انگلیس: انتشارات ایلام، چاپ سوم.
-                      آنترمن، آلن (1385)، باورها و آیین­های یهودی، ترجمه: رضا فرزین، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
-                      ابن درید، محمد بن حسن (1988)، جمهرة اللغة، بیروت: دار العلم للملایین.
-                      ابن عطیه اندلسی، عبدالحق بن غالب (1422)، المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، بیروت: دار الکتب العلمیة.
-                      ابن فارس، احمد (1404)، معجم مقائیس اللغة، مصحح: عبدالسلام محمد هارون، قم: مکتب الاعلام الاسلامی.
-                      ازهری، محمد بن احمد (1421)، تهذیب اللغة، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
-                      جوهری، اسماعیل بن حماد (1376)، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیة، محقق: احمد عبد الغفور عطار، بیروت: دار العلم للملایین.
-                      حسینی جرجانی، سید امیر ابوالفتوح (1404)، آیات الاحکام، تحقیق: میرزا ولی­الله اشراقی سرابی، تهران: انتشارات نوید.
-                      حسینی زنجانی، سید عزالدین (1385)، معیار شرک در قرآن، ترجمه: سید ابوالفضائل مجتهدی، قم: بوستان کتاب.
-                      راغب اصفهانی، حسین بن محمد (1412)، مفردات الفاظ قرآن، بیروت: دار القلم.
-                      روحانی، محمود (1366-1368)، المعجم الاحصایی للالفاظ القرآن الکریم، (فرهنگ آماری کلمات قرآن کریم)، مشهد: مؤسسه طبع و نشر آستان قدس رضوی.
-                      زمخشری، محمود بن عمر (1979)، اساس البلاغة، بیروت: دار صادر.
-                      سبزواری نجفی، محمد بن حبیب­الله (1429)، ارشاد الاذهان الی تفسیر القرآن، بیروت: دار المعارف للمطبوعات.
-                      سیوطی، جلال­الدین (1404)، الدر المنثور فی تفسیر المأثور، قم: کتاب­خانه آیت­الله مرعشی.
-                      طباطبایی، سید محمدحسین (1417)، المیزان فی تفسیر القرآن، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
-                      طبرسی، فضل بن حسن (1372)، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران: ناصر خسرو.
-                      طیب، سید عبدالحسین (1378)، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، تهران: انتشارات اسلام.
-                      عسکری، مرتضی (1386)، عقاید اسلام در قرآن کریم، ترجمه: محمدجواد کرمی، تهران: انتشارات منیر.
-                      فراهیدی، خلیل بن احمد (1409)، العین، قم: نشر هجرت، چاپ دوم.
-                      فضل­الله، سید محمدحسین (1419)، تفسیر من وحی القرآن، بیروت: دار الملاک للطباعة والنشر.
-                      فیومی، احمد بن محمد (1314)، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، قم: دار الهجرة.
-                      قاسمی، محمد جمال­الدین (1418)، محاسن التأویل، بیروت: دار الکتب العلمیة.
-                      کهن، ابراهام (1382)، خدا، جهان، انسان و ماشیح در آموزه­های یهود، ترجمه: امیر فریدون گرگانی، تهران: انتشارات المعی.
-                      ماسون، دنیز (1385)، قرآن و کتاب مقدس: درون­مایه­های مشترک، ترجمه: فاطمه سادات تهامی، تهران: دفتر پژوهش و نشر سهروردی.
-                      مکارم شیرازی، ناصر؛ و دیگران (1374)، تفسیر نمونه، تهران: دار الکتب الاسلامیة.
-                       Botterweck, G. Johannes; Ringgren, Helmer, 1995, Theological Dictionary of the Old Testament, Vol. 7.
-                       Bromiley, Geoffrey W. (1982), The International Standard Bible Encyclopedia, Editors: Everett F. Harrison (new T.) Roland K. Harrison (old t.), William Sanrord Lasor (Biblical Geography and Archeology), Consulting Editor: Lawrence T. Geraty (Archeology), Project Editor: Edgar W. Smith, JR, William B., Michigan, Eerdmans Publishing Company, Grand Papids.
-                       Charlesworth, James H. (2006), Resurrection: The Origin and Future of a Biblical Doctrine, New York: T & T Clark International.
-                       Gesenius, Wilhelm; Robinson, Edward (1865), A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, Boston, published by Crocker and Brewster.
-                       Gowan, Donald E. (2003), The Westminster Theological Wordbook of the Bible, Kentucky, Westminster John Knox Press.
-                       http://biblehub.com/hebrew/341.htm;2013
-                       https://www.lexiconcordance.com;on line Bible,2015
-                       Vicesimus Wigram, George (1843), The Englishmam's Hebrew and Chaldee concordance of the Old Testament, vol.2.
-                       Palmer-Fernandez, Gabriel (2004), Encyclopedia of Religion and War, Great Britain, Berkshire Publishing Group, New York & London: Routledge.
-                       Renn, Stephen D. (2008), Expository Dictionary of Bible Words, Massachusette: Hendrickson Publisher.
-                       Van Der Toorn, Karel; Becking, Bob; Van Der Horst, Pieter W. (1999), Dictionary of Deities and Demons in the Bible, Leiden, Boston, Brill Academic Publisher, Published under the Auspices of the Faculty of Utrecht University.
-                       Wyatt Kent, Keri (2011), Deeper into the Word(Old Testament), Bethany House Publishers, Washington DC.