دوره و شماره: دوره 13، شماره 35، بهار و تابستان 1395، صفحه 5-246 
3. برهان معرفت نفس از فارابی تا صدرای شیرازی

صفحه 51-75

مجتبی افشارپور؛ یارعلی کرد فیروزجایی


5. نقش حرکت جوهری در تحول وجودی انسان

صفحه 109-132

مهدی نجفی افرا؛ مریم سادات زیارتی


6. رابطه حقوق بشر و انسان‌شناسی

صفحه 131-157

محمد حسین طالبی؛ محمد سالم محسنی


9. مقاصد انسانی شریعت در فقه امامیه

صفحه 205-222

مهدی شوشتری؛ حسین ناصری مقدم؛ حسین صابری