کلیدواژه‌ها = روان شناسی
بررسی مسئله روح در شبیه سازی انسان

دوره 12، شماره 33، مرداد 1394، صفحه 97-116

سمانه اسفندانی؛ محمد رضا امام؛ حنانه نصرت خوارزمی


اکتساب زبان از دیدگاه قرآن و روان شناسی

دوره 11، شماره 32، اسفند 1393، صفحه 93-107

حمیدرضا ایمانی فر؛ علی اصغر کاکوجویباری؛ محمدسعید فیاض؛ فرهاد شقاقی