دیدگاه ارتباطی شخصیت با تکیه بر منابع اسلامی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

دیدگاه ارتباطی، دیدگاهی است که به‌‌منظور شناخت شخصیت به مطالعه تعامل و ارتباط فرد با خود، خداوند، طبیعت و دیگران می‌پردازد. مبنای این ارتباط‌های چهارگانه برای فهم شخصیت انسان، مرور اجمالی آیات و احادیث و دقت در نظر اندیشمندان بزرگ مسلمان بوده است. شهید صدر، روش‌های تربیتی اسلام را در این چهار محور دسته‌بندی می‌کند. آیت‌الله جوادی آملی کتاب مفاتیح الحیاترا بر این اساس تنظیم کرده‌ و برخی دیگر از علمای مسلمان نیز به این ارتباطات چهارگانه اشاره ‌کرده‌اند. براساس تحلیل ارتباط‌های چهارگانه گفته ‌شد افرادی که ارتباط بیشتری با طبیعت دارند، تصمیماتی می‌گیرند که به محیط کمک کند. فرد با اعتقاد به اینکه خداوند اساس ایمنی است، احساس قدرت می‌کند. فرایند ارتباط مؤثر فرد با دیگران می‌تواند به تاریخچه دلبستگی فرد با موضوع دلبستگی خود برگردد. در ادامه نیز موضوع ارتباط با خود توضیح داده ‌شده‌ و در نهایت جدول متقاطعی از تعامل ارتباط‌های چهارگانه برای شناخت مؤلفه‌های مختلف شخصیت ارائه شده ‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship Approach of Personality, with an Emphasis on Islamic Sources

نویسنده [English]

  • Abdollah Moatamedi
چکیده [English]

Relationship approach is a perspective for studying the interaction and relationship of the individual with himself/herself, God, nature and others in order to recognize personality. General overview to Quranic Verses, Ahadis and point of view of the great Muslim thinkers was the basis of these four relationships to understand the human personality. Martyr Sadr, classified the set of Islamic educational methods in the four main forms. Ayatollah Javadi Amoli, accordingly have set his book (Mafatih’ol Hayat), and some other Muslim scholars have pointed to these four relationships. According to analysis of four relationships, were told that people, who are more connected with nature, are decisions that contribute to the environment. Believing that God is the basis of safety, ones will feel a sense of power. The process of effective relationship with others could be return to history of one’s attachment. Then the relationship with himself (herself) explained. Finally, for the recognition of the different components of personality, a cross table of four interactions of relationships is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality
  • Relationship Approach
  • Four Relationships
  • Relationship with God
  • Relationship with Self
  • Relationship with Others
  • Relationship with Nature