دوره و شماره: دوره 12، شماره 34، اسفند 1394، صفحه 5-228 
بررسی مسئله ازخودبیگانگی از دیدگاه ملاصدرا

صفحه 27-50

انسیه ماهینی؛ ابوالفضل کیاشمشکی؛ عبدالحسین خسروپناه؛ رضا حاجی ابراهیم


بررسی تحلیلی مقوله انسان شناسی در دین صابئین مندائی

صفحه 167-188

عزیز سواری؛ مسعود صفایی مقدم؛ سید جلال هاشمی