مقاصد انسانی شریعت در فقه امامیه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق و عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

2 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد

3 استاد گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

مقصدهای شریعت از موضوعات مهمی است که مبانی آن در قرآن و دیگر منابع فقه مطرح شده است؛ نظریه‌ای که با نفوذ در اجتهاد یکی از عوامل پویایی و اثبات کارآمدی آن به‌ شمار می‌رود. مقاصد شریعت تقسیم‌بندی‌های فراوانی دارد، از جمله: تقسیم به ضروریات، تحسینیات، احتیاجات و نیز تقسیم به حوزه‌های چهارگانه که شامل مقاصد مربوط به فرد، خانواده، امت و انسان می‌شود. آنچه در این نوشتار مطرح می‌شود، مقاصد انسانی شریعت است. اسلام در کنار نگاه ویژه‌ای که به مؤمنان و مسلمانان دارد، مقاصد انسانی را نیز جدای از دین و مسلک مردم مد نظر قرار داده است. حفظ نفس، حفظ عقل، حفظ آبرو، حفظ نسب، حفظ امنیت، اقامه عدل، نوع‌دوستی، تحقق جانشینی عام انسان در زمین، محقق‌کردن صلح جهانی و احترام به شرافت ذاتی انسان، اهداف انسانی هستند که شارع از وضع قوانین مد نظر داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Humanistic Objectives of Divine Law in Imamiyah Feqh

نویسندگان [English]

  • mahdi shoshtari 1
  • Hosein Naserimoqaddam 2
  • Hosein Saberi 3
1
2
3
چکیده [English]

Shariah and the objectives behind it are among critical issues the bases of which are postulated in Quran and other sources of jurisprudence.  This theory has touched Ejtihad and put efficiency and vigor in it. Multiple goals and objectives are considered for Shariah the classifications of which include necessities, requirements and motivations. In one more classification it involves those related to individuals, family, nation and Man. The current research has shed light on those aspects of Shariah that concerns Man. In spite of its care for Muslims and believers, Islam is concerned with human objectives such as self–respect, rationality, dignity, saving parentage (originality), security, justice, philanthropy, global peace, respecting Man’s esteem and fulfilling the state of Man’s Caliphate in earth that are far beyond the boundaries of religion and all outlined in religious laws.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shari'ah’s Objectives
  • Human Objectives
  • Man’s Religious Objectives
  • Objectives of Shariah and Fiqh