دوره و شماره: دوره 13، شماره 35، شهریور 1395، صفحه 5-246 
مقاصد انسانی شریعت در فقه امامیه

صفحه 205-222

10.22034/ra.2016.21965

مهدی شوشتری؛ حسین ناصری مقدم؛ حسین صابری