کنکاشی در کرامت اولیا به عنوان انسان های برتر

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه الاهیات، مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی(ره)

10.22034/ra.2022.544155.2729

چکیده

انسان موجود چند بعدی و دارای توانمندی­های بالقوه فراوانی است که با شناخت و اکتشاف و فعلیت دادن به‌ آنها، توانمندی­های پنهان و باطنی انسان رخ می‌نماید و موجب اعجاب می‌شود. بندگی خدا و نزاهت نفس و کنترل ابعاد مادی تحت سیطره و قیادت  ابعاد روحی و معنوی، توانایی­های شگرف و محیرالعقولی را از انسان نمایان می‌کند و ابعاد الهی نهفته انسان متعبد را جلوه‌گر می‌سازد. در مسیر تکامل معنوی با ریسمان بندگی انسان عروج یافته و رنگ خدایی گرفته و انانیت نفاسی او شکسته و غایب می‌شود و بّعد ربانی او طلوع می‌کند و با ارتقای وجود در عالم خلقت، کارهای خدایی انجام می‌دهد که صدور کرامت از آن جمله است. سیر استکمالی انسان در عبودیت به‌مقام منیع ولایت منتهی می‌گردد. در مقام سرسپردگی کامل به‌حق، افعال انسان تحت مدیریت الهی و ربانی قرار گرفته و تفویض طرفینی محقق می‌شود. انسان امور خود را به‌حق می‌سپارد و خود را تحت تدبیر او قرار می‌دهد و به‌دنبال این امر خداوند با فضل و کرم، قدرت خلاقه و تکوینی در خارج از عالم نفس به‌او عطا می‌کند. این خلاقیت در عرف عرفا به‌کرامت اولیا و معجزات انبیا تعبیر می‌شود. کرامت و صدور افعال غیر‌عادی از اولیا مورد تایید نصوص معتبر دینی و اندیشمندان اسلامی است. در مقاله پیش­رو ضمن اعتباربخشی به‌این بعد انسانی با استناد به‌نصوص و متون دینی و قرآنی، نحوه و ساز و کار صدور کرامت بیان شده است و از کلمات بزرگان  تعلیم یافته در مکتب وحی استشهاداتی ذکر گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Delving into the Wonders (Miracles) of Saints as Super Humans

نویسنده [English]

 • Alireza Mirzaei
Assistant Professor in Department of Theology, Shahid Mohallati Higher Education Center
چکیده [English]

Manis a multi-dimensional creature with many potential capacities the recognitionand realiziations of which unfolds these hidden and innate capacities andbrings about wonder. Servitude of God, purification of soul and controlling thematerial aspect reigned by spiritual dimensions disclose these wonderful andincredible capacities of man and reveal the hidden divine aspect of theservant.  In the way of spiritualevolution of man through servitude of God, he ascends to heaven, becomesdivinely, his egoism disappears, and through the promotion of soul in the universe,performs divinely deeds such as implementing a wonder. In absolute surrender toGod, Man’s deeds adopt divine management and a bilateral commitment ofaffairs occurs. Man commits his affairs to God and submits himself todivine measure and as a result, God bestows on him an evolutionary and acreationary power just beyond the realm of the soul. This creativity is called thewonder of the saints and the miracle of the prophets by the mystics.  Performing a miracle and implementing ofsupernatural acts is verified by credible religious texts and Islamic thinkers.In the current study, this human dimension is validated by relying on religiousand Quranic texts and contents. Also, the mechanism of doing wonder (miracle)is explained and some proofs are submitted on it from the words of religious thinkers.   

کلیدواژه‌ها [English]

 • Saints
 • Wonder (Miracle)
 • Servitude
 • Divinity
 • Performance of wonder (miracle)
 • قرآن کریم.
 • ابن‌سینا (1375)، الاشارات والتنبیهات، قم: نشر البلاغة.
 • ابن عربی، محیی الدین (1405)، الفتوحات المکیه، تحقیق عثمان یحیی، مصر: بی­نا.
 • ــــــــــــــــ (1370)، الفصوص الحکم، قم: انتشارت الزهرا.
 • العروسی الحویزی، عبد علی بن جمعه (1415)، تفسیر نورالثقلین، قم: انتشارات اسماعیلیان.
 • پترسون، مایکل (1379)، عقل و اعتقادات دینی، ترجمه احمد نراقی، ابراهیم سلطانی، تهران: طرح نو، چاپ سوم.
 • ایجی، سید میر شریف (بی­تا)، شرح ‌المواقف، الشریف الرضی، قم: بی‌نا.
 • تفتازانی، سعدالدین (بی­تا)، شرح‌العقاید النسفیة، مصر: مکتبة الکلیات الازهریة.
 • جوادی آملی، عبدالله (1386)، شمس‌الوحی تبریزی، قم: اسراء.
 • حافظ، خواجه شمس‌الدین (1367)، دیوان حافظ، تصحیح و مقدمه استاد سید محمد محیط طباطبایی، تهران: چاپخانه سکه.
 • حر عاملی، محمد بن حسن (بی­تا)، الجواهر السنیة فی الاحادیث القدسیة، تهران: انتشارات دهقان.
 • حسن­زاده آملی، حسن (1378)، ممد الهمم در شرح فصوص‌الحکم، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 • حلی، ابو منصور جمال‌الدین، حسن بن‌ یوسف بن ‌مطهر (بی­تا)، انوار الملکوت فی شرح الیاقوت، الشریف الرضی، قم: بی‌نا.
 • خرمشاهی، بهاءالدین (1365)، جهان غیب و غیب جهان، تهران: انتشارات کیهان، چاپ اول.
 • پارسا، خواجه محمد (1366)، شرح فصوص‌الحکم، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
 • رازی، نجم‌الدین (1363)، مرصادالعباد من المبداء الی المعاد، تهران: انتشارات کتابخانه سنایی.
 • سبزواری، ملا هادی (1362)، اسرار الحکم، تهران: انتشارات مولی.
 • سهروردی، شهاب‌الدین (بی­تا)، مجموعه مصنفات، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
 • ــــــــــــــــ (بی­تا)، حکمة الاشراق، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
 • شیرازی، صدرالمتألهین (1378ق)، الحکمة المتعالیة فی اسفار العقلیة الاربعة، طهران: دارالمعارف الاسلامیة طبع بمطبعة الحیدری.
 • ــــــــــــــــ (1383)، شرح اصول الکافی، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
 • ــــــــــــــــ (1386)، مفاتیح‌الغیب، تهران: بنیاد حکمت اسلامی ملاصدرا.
 • ــــــــــــــــ (1366)، الشواهد الربوبیة، ترجمه دکتر جواد مصلح، تهران: انتشارات سروش.
 • طباطبایی، سید محمدحسین (1374)، ترجمه تفسیر المیزان، محمدباقر موسوی همدانی، قم: دفتر انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه.
 • ــــــــــــــــ (1360)، شیعه در اسلام، قم: بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی.
 • طبرسی، فضل بن حسن (1372)، مجمع‌البیان فی ‌تفسیر القرآن، تهران: انتشارات ناصرخسرو.
 • عطار نیشابوری، فریدالدین (1389)، دیوان اشعار، تهران: انتشارات ژکان.
 • غزالی، ابوحامد محمد (بی­تا)، احیاء علوم الدین، بیروت: دارالکتاب العربی.
 • فناری، محمد بن حمزه (1374)، مصباح ‌الانس، تصحیح محمد خواجوی، تهران: انتشارات مولی.
 • فیض کاشانی، محسن (1415)، تفسیرالصافی، تهران: مکتبة الصدر.
 • ــــــــــــــــ (1406)، الوافی، اصفهان: انتشارات کتابخانه امام امیرالمؤمنین علی?.
 • ــــــــــــــــ (1354)، کلیات اشعار، با تصحیح و مقابله سید محمدعلی صفیر، تهران: انتشارات کتابخانه سنایی.
 • ــــــــــــــــ (1417)، المحجة ‌البیضاء فی‌ تهذیب ‌الاحیاء، تصحیح علی‌اکبر غفاری، قم: انتشارات جامعه مدرسین.
 • قاری، علی بن محمد (1432)، ضوءالمعالی شرح بدء الأمالی، تحقیق و تعلیق خلدون علی زین‌الدین، بی جا: دار البیروتی.
 • ــــــــــــــــ (بی­تا)، شرح کتاب الفقه الکبر، بیروت: دارالکتب العلمیة.
 • قشیری، ابوالقاسم (1367)، رساله قشیریه، با تصحیح بدیع‌الزمان فروزان­فر، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.
 • قیصری رومی، داود (1375)، شرح فصوص‌الحکم، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.
 • لاهیجی، عبدالرزاق (1377)، ترجمه مصباح‌الشریعه، تهران: انتشارات پیام حق.
 • مجلسی، محمدباقر (1403)، بحارالانوار، بیروت: دار احیاءالتراث العربی.
 • مکی، ابوطالب (1417)، قوت‌ القلوب، بیروت: دارالکتب العلمیة.
 • موسوی خمینی (امام خمینی)، روح‌الله (1376)، مصباح‌الهدایة الی‌الخلافة و والولایة، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی8.
 • نسفی، ابومعین میمون بن محمد بن مکحول (1426ق)، بحر الکلام: یبحث فی بعض الفرق الإسلامیة و الرد علیها من الکتاب السُنة، بیروت: دارالکتب العلمیة.
 • همدانی، عین‌القضات (1370)، التمهیدات، تهران: کتابخانه منوچهری.